Одрживо рударство

Одрживо рударство: савремени, еколошки развој рудника

Одрживо рударство се ослања на различите технолошке, економске и друштвене иновације и праксе како би се готово потпуно ослабили негативни утицаји рударске делатности на животну средину и на друштво. Овај приступ подразумева одговорно понашање према природним ресурсима, смањење загађења, очување биодиверзитета и подршку локалној заједници у којој се рударске активности одвијају.

Примена принципа одрживог развоја односи се на целокупан животни циклус рудника, укључујући активности као што су истраживање, пројектовање, изградња, експлоатација, затварање и рекултивација рудника. Одрживо рударство подразумева стога и друштвену одговорност, што значи да се морају поштовати права локалне заједнице и радника, а запослени треба да буду оспособљени за рад по највишим стандардима безбедности и заштите на раду. Овакав модел рада осигурава да се рударска делатност одвија са минималним утицајем на окружење и максималним економским бенефитима за све заинтересоване стране.

Каменоломи еруптивног каменог агрегата

Металфер група је један од водећих прерађивача грађевинског камена еруптивног порекла, а у њеном саставу налазе се каменоломи најквалитетнијег еруптивног каменог агрегата: Мрчићи, Тавани Марковићи, Лисине и Дреновачки кик. Камен из ових каменолома се прерађује у постројењима Мрчићи на Дивчибарама и Шушеока код Ваљева.

Еруптивни камени агрегат има следеће примене:

– Фракције за израду завршних слојева асфалт бетона;
– Фракције за израду бетона марки изнад 40;
– Туцаник I категорије за горњи застор пруге;
– Материјал за насипање путева (тампон).